Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

september 2021

 

 

Wedstrijdreglement Golfclub Putten

 

De algemene voorwaarden zijn vastgesteld in het wedstrijdreglement opgemaakt door de wedstrijdcommissie van Golfclub Putten. Van de deelnemers aan wedstrijden wordt geacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van het wedstrijdreglement. 

Daarnaast kan de wedstrijdcommissie voor elke wedstrijd een aanvullend reglement maken, met alleen de speciale bepalingen voor de betreffende wedstrijd. De wedstrijdcommissie moet het Algemeen Wedstrijdreglement duidelijk bekend maken.

Waar in dit reglement gesproken wordt over spelers of deelnemers, geldt het gestelde natuurlijk ook voor speelsters en deelneemsters.

 

De wedstrijdcommissie is mede verantwoordelijk voor correcte toepassing van de Golfregels, de Amateurstatusregels, de bepalingen van het NGF handicap Systeem en het wedstrijdreglement.

 

 

 1. Wedstrijdcommissie (WECO)

 

Waar in dit reglement wordt gesproken van Wedstrijdcommissie, wordt deze ten aanzien van de betreffende wedstrijd tot na afloop van die wedstrijd, inclusief het vaststellen van de uitslag, vertegenwoordigd door de wedstrijdleiding.

Samenstelling van de wedstrijdcommissie: Zie website Golfclub Putten. (www.golfclubputten.nl).

 

 

 1. Golfregels

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St.Andrews en de Local Rules, zoals vastgesteld door de Regel- en Handicapcommissie. Local Rules en/of Etiquetteregels worden vermeld op de scorekaart van Golfclub Putten en/of op het mededelingenbord van Golfclub Putten. Betreden van de gebieden die gemarkeerd zijn met de groen-rode paaltjes is niet toegestaan. Sanctie bij constatering of melding 1 extra strafslag.

De grens tussen 2 paaltjes wordt bepaald door een rechte lijn.

Let op: Bij hole 2 geldt dat als de bellen bij de overweg voor de trein gaan, er niet mag worden afgeslagen.

 

 

 1. Etiquette; gedrag op de baan

 

Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich te houden aan de in dit reglement opgenomen richtlijnen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelname aan één of meerdere wedstrijden. Ter beoordeling van de WECO

.

 

 

 1. Deelnemers en hun handicap

 

De spelers, die willen deelnemen aan een wedstrijd, worden geacht deze regels te kennen en na te leven. In alle gevallen waarin de Golfregels en/of dit reglement niet voorzien, beslist de wedstrijdcommissie.

Deelnemers aan wedstrijden op de baan van Golfclub Putten, dienen minimaal in het bezit te zijn van handicap 54

Spelers die geen lid zijn van Golfclub Putten kunnen zich niet voor een wedstrijd inschrijven, tenzij in het wedstrijdprogramma anders is vermeld. Zij moeten dan hun handicap kunnen aantonen door middel van een officieel handicapbewijs. Een op de NGF- site geregistreerde handicap, aantoonbaar via het NGF- nummer geldt ook als zodanig.

 

Overtredingen tegen de golfregels, local rules en etiquette.

 

Iedere speler dient een door hem/haar geconstateerde overtreding van de Rules of Golf, local rules en etiquette direct na afloop van de wedstrijd te melden aan de wedstrijdleiding. Met niet aan haar gemelde overtredingen houdt de wedstrijdleiding bij het vaststellen van de uitslag geen rekening.

 

 

 1. Inschrijven, afmelden, no show, afgelasten

 

Inschrijven voor wedstrijden is alleen mogelijk via de website van Golfclub Putten. Kijk bij wedstrijden en meld je dan aan via e-golf4u,  tenzij anders is aangegeven. Na sluiting van de inschrijftermijn(zie E-golf) of zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kun je niet meer inschrijven.

 

Inschrijven op een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd geeft de verplichting tot deelname.

Afmelden, na de sluiting van een wedstrijd, is alleen mogelijk via iemand van de wedstrijdcommissie vóór aanvang van de wedstrijd. (telefonisch)

Bij het niet tijdig afmelden (ter beoordeling door de wedstrijdcommissie) en/of het niet komen opdagen voor een wedstrijd kan een speler worden uitgesloten voor één of meerdere wedstrijden, die op de wedstrijdkalender vermeld staan. Bij wedstrijden die qualifying zijn, wordt de deelname wel door de wedstrijdleider ingevoerd in E-golf.

Het maximaal aantal inschrijvingen per wedstrijd en het eventuele inschrijfgeld wordt door de wedstrijdcommissie vastgesteld en staat vermeld in e-golf.

 

Op de  betreffende “speeldag” mag niet worden voorgespeeld in de baan. Sanctie: geen deelname aan die wedstrijd. Inslaan op de drivingrange en/of putten op de puttinggreens mag natuurlijk wel.

xx Bij uitwisselingen tussen twee of meer clubs worden de spelers meestal door WECO leden gevraagd.

 

 

De wedstrijdcommissie/-leiding heeft het recht om geplande wedstrijden af te gelasten bij onvoldoende deelname, slechte weersomstandigheden of andere haar moverende redenen.

 

 1. Aanwezigheid,  starten

 

Een deelnemer meldt zich tenminste 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt hij/zij de scorekaart. De deelnemer controleert de op de scorekaart vermelde exacte- en playinghandicap. Eventuele wijzigingen dienen door de deelnemers zelf vóór aanvang van de wedstrijd gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.

De betreffende wedstrijdleider geeft voor de wedstrijd nog de laatste instructies, cq eventuele veranderingen door.

De speler dient te starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd, tee en hole. Deze staan vermeld op de startlijst cq scorekaart.:

 

De speler dient vijf minuten voor de starttijd bij de juiste hole aanwezig te zijn.
Indien hij/zij, binnen vijf minuten ná de starttijd op zijn/haar startplaats aankomt is de algemene straf van toepassing; verlies van de eerste hole bij Matchplay of twee strafslagen op de eerste hole bij Strokeplay. Meer dan vijf minuten te laat betekent diskwalificatie. (DQ)

Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

 

 

 1. Onderbreken of beëindigen van het spel

 

De wedstrijdleiding kan de wedstrijd onderbreken of beëindigen; bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden. Dit wordt kenbaar gemaakt door middel van een (mist)hoorn (1 lange toon). De spelers dienen onmiddellijk te stoppen, hun bal te marken en een veilige plek te zoeken. Laat bij onweer je golftas en paraplu staan en maak je zo klein mogelijk als je geen schuilplaats kunt vinden. Ga zeker niet bij één enkele boom staan. Spelers mogen niet doorspelen op straffe van diskwalificatie. Een hervatting van de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt met (2 korte tonen) van de (mist)hoorn.

De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd definitief te beëindigen.(3 lange tonen na elkaar van de misthoorn)

 

 

 1. Uitsluiting van deelname

 

De wedstrijdleiding kan een deelnemer aan een wedstrijd uitsluiten indien de speler door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het gestelde in dit wedstrijdreglement. Reden kan bijvoorbeeld zijn dat de deelnemer, ondanks waarschuwingen,

veelvuldig te laat komt of helemaal niet.

 

 

 1. Scorekaart

 

De speler is verplicht zijn/haar scorekaart met de op de kaart genoemde marker vóór aanvang van de wedstrijd te wisselen. De marker dient altijd de bruto score (inclusief strafslagen) na iedere hole met de speler te verifiëren en op de scorekaart te noteren. De speler vult zijn kaart in via E-Golf4U en levert daarna de scorekaart, uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de laatste hole, bij de wedstrijdleiding in. De speler is altijd zelf verantwoordelijk voor het invoeren, correct ondertekenen en inleveren van zijn/haar eigen scorekaart. Indien de scorekaart niet tijdig is ingeleverd en/of niet correct is ingevuld, wordt er een DQ genoteerd. Eventueel gewonnen prijzen vervallen dan.

 

Tenzij voor een wedstrijd in het betreffende wedstrijdreglement anders is bepaald, hanteert de WECO de volgende regels:

xx Bij een gelijk resultaat van meerdere spelers wordt gekeken naar de laagste PHCP.

 

 

 

 1. Prijsuitreiking

 

De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemers plaats.
De wedstrijdleiding kan bij bijzondere omstandigheden hiervan afwijken.

 

 

 1. Beslissing

 

Beslissingen van de wedstrijdcommissie zijn bindend. Mocht blijken dat de wedstrijdcommissie ten aanzien van de toepassing of uitleg van de golfregels, de Local Rules, bepalingen in dit reglement of de regels van etiquette, een onjuiste of onvolledige beslissing heeft genomen, dan verandert daardoor de door de wedstrijdcommissie vastgestelde uitslag en prijstoekenning niet.

 

 

 1. Hoffelijkheid

 

De speler dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door medespelers als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals vermeld op de scorekaart.

Als er sprake is van een ernstige overtreding, kan de wedstrijdcommissie de speler diskwalificeren.

 

 

 1. Langzaam spel

 

Houd aansluiting op de voorgaande flight en neem de volgende punten in acht:

 • Wanneer men bij een Stablefordwedstrijd geen punten meer kan behalen, neemt men de bal op om doorstroming in de baan te bevorderen.
 • Bij de Strokeplay wedstrijden schrijven we een maximum bruto score van 7 slagen (par 3) en 9 slagen (par 4), indien u meer slagen nodig heeft, maakt u de hole niet af.
 • Sla altijd, dus ook als je twijfelt, een provisionele bal indien uw bal verloren kan zijn buiten een hindernis, penalty area of wellicht buiten de baan ligt (zie Definities).
 • Speel volgens Ready Golf, dit houdt in: op een veilige en verantwoorde wijze voor je beurt spelen. ( regel 6.4)
 • Beperk het zoeken naar een bal zoveel mogelijk.
 • Wanneer je aan de beurt bent om te spelen, wordt aanbevolen dat je de slag doet binnen 40 seconden nadat je zonder hinder of afleiding kunt spelen ( of zou kunnen spelen ). Op een par 3 geldt natuurlijk wel dat de baan verlaten moet zijn.

 

 

 1. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter..

Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met een bepaalde club slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

 

 

 1. 15. Rookverbod

 

Het is niet toegestaan te roken op of bij de tees, de greens en door de baan van Golfclub  Putten.

Dit geldt óók voor de puttinggreens en de drivingrange.

Bij wedstrijden geldt DQ.

 

 

 1. Overige bepalingen

 

In gevallen waarin de Golfregels en/of dit wedstrijdreglement niet is voorzien, beslist de wedstrijdcommissie. Met betrekking tot een bepaalde wedstrijd ligt de beslissing bij de wedstrijdleiding van die wedstrijd.

 

Meedoen aan wedstrijden is voor eigen rekening en risico! De WECO is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, schade en/of ziekte van de deelnemers.

 

 

Golfclub Putten