Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Private Member, Company Member, Administratief lid

Lid 1
Een Private Member is een privé persoon die tegen betaling één jaar lang gebruik wenst te maken van alle faciliteiten van Golfclub Putten, zowel van alle oefenfaciliteiten als van de 9-holes golfbaan, na minimaal baanpermissie en behaalde theorie-examen.

Een Company Member is een persoon of bedrijf die namens een bedrijf, tegen betaling minimaal één jaar lang gebruik wenst te maken van alle faciliteiten van Golfclub Putten, zowel van alle oefenfaciliteiten als van de 9-holes golfbaan, na minimaal baanpermissie en behaalde theorie-examen.

Alle Private- en Company Members kunnen, op verzoek, kosteloos lid worden van de Stichting Golfclub Putten en zijn daardoor ook lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Deze Stichting draagt eveneens zorg voor de Handicap registratie.

Een Administratief lid is iemand die als niet- Golfclub Putten lid, tegen betaling, lid is van de Stichting Golfclub Putten en daardoor ook lid is van de NGF. Deze stichting verzorgt ook voor hen de Handicap registratie.

Lid 2
Een Private Membership bij Golfclub Putten kan elke 1e van iedere maand van het jaar in gaan, de looptijd is minimaal één jaar. De opzegtermijn is 1 maand, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Een Company Membership kan eveneens elke 1e van iedere maand van het jaar in gaan, voor een minimale duur van drie jaar.

Een Administratief lidmaatschap kan elke 1e van iedere maand van het jaar in gaan, de looptijd is minimaal één jaar. De opzegtermijn is 2 maanden, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Lid 3
Golfclub Putten heeft t.a.v. de betaling voor de members de volgende mogelijkheden:

 • Jaarincasso; bij automatische incasso wordt het bedrag op de eerste werkdag van een nieuw ingangsjaar van de jaarkaart geïncasseerd
 • Maandelijkse incasso; bij automatische incasso worden de bedragen in principe op de eerste werkdag van elke maand, ingaande op de eerste maand van een nieuw ingangsjaar van de jaarkaart geïncasseerd. Het entreegeld wordt bij de eerste maandelijkse incasso eveneens geïncasseerd.
 • Bij betaling op factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt aan Golfclub Putten.

Bij maandelijkse incasso en betaling op factuur worden extra (administratie)kosten in rekening gebracht.

Lid 4
Een Private Member mag alleen van de 9-holes golfbaan gebruik maken als hij/zij in het bezit is van een geldig Handicapbewijs of aan hem/haar baanpermissie is afgegeven door een golfleraar van Golfclub Putten en het regelexamen moet hebben gehaald.

 

Artikel  2. Betaling lesgelden en greenfee’s

Lid 1
Betaling van greenfee of les(kaart) dient te geschieden vóór aanvang van de te spelen ronde of vóór aanvang van de les.

Lid 2
Golfclub Putten is gerechtigd een greenfee of lesfee in rekening te brengen onder de volgende condities:

 • niet verschijnen op afgesproken lesafspraak c.q. tee-time 100%
 • minder dan 48 uur van tevoren afzeggen voor lesafspraak c.q. tee-time 100%

Lid 3
In geval van overmacht/bijzondere omstandigheden kan, uitsluitend in goed overleg met een medewerker van Golfclub Putten, worden afgeweken van artikel 2 lid 2.

Lid 4
Leskaarten zijn maximaal twee jaar geldig na aankoop van de leskaart (betaling vóór de 1e les) en zijn golfprofessional gebonden.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Lid 1
Golfclub Putten is niet aansprakelijk voor materiële schade aan of fysieke schade van Private- of Company Members  veroorzaakt door een medewerker van Golfclub Putten, door een derde of door uitzonderlijke weersomstandigheden.

Lid 2
Het betreden van Golfclub Putten geschiedt op eigen risico.

Lid 3
Private en Company Members en zijn/haar gasten zijn aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door zijn of haar gasten op Golfclub Putten.

 

Artikel 4. Annulering door Golfclub Putten

Lid 1
Golfclub Putten is in geval van overmacht gerechtigd een dienst te annuleren of een onderdeel van de golfbaan te sluiten. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor de dienst(en) worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van de dienst(en) op de alternatieve datum/data.

Lid 2
Golfclub Putten is niet aansprakelijk voor kosten door cliënt of derden gemaakt, die samenhangen met deze annulering.

Lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan: slechte conditie van Golfclub Putten en/of materieel ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden; onweer, natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm; plotselinge ziekte/overlijden van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfleraren.

 

Artikel 5   Annulering golfclinic door cliënt

Lid 1

Indien de annulering plaatsvindt tussen vier weken en twee weken voor de (aanvang) datum van de golfclinic kan Golfclub Putten 50% van de verwachte factuurprijs aan de cliënt in rekening brengen.

Lid 2
Indien de annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de (aanvang) datum van de golfclinic kan Golfclub Putten 100% van het verwachte factuurbedrag in rekening brengen.

Lid 3
Bij no-show zal de cliënt in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

 

Artikel 6   Tarief wijzigingen

 

Golfclub Putten behoudt zich het recht om haar tarieven te verhogen en/of te indexeren. Eventuele prijsverhogingen zullen minimaal 2 weken van tevoren gecommuniceerd worden. Indien een prijsverhoging plaats vindt, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken
na bekendmaking te ontbinden volgens de geldende opzegvoorwaarden.

 

Golf gedragsregels


1. U dient zich te houden aan de etiquette en regels zoals omschreven in de golfregels van de R&A/NGF en eventuele aanvullende (lokale) regels van Golfclub Putten.


2.U dient zich in het clubhuis te melden voordat u de 9-holes baan gaat spelen.


3. U dient in de baan:

 • met eigen ballen te spelen, dus niet met drivingrange ballen
 • van de (kunstgras-)afslagplaatsen af te slaan
 • plaggen terug te plaatsen
 • pitchmarks te herstellen
 • bunkers aan te harken
 • snellere spelers door te laten bij langzaam spel


4. U dient op de puttinggreen:

 • met eigen ballen te spelen, dus niet met drivingrange ballen
 • pitchmarks te herstellen 


5.U dient op de driving range en overige oefenfaciliteiten:

 • plaggen terug te plaatsen, bunkers aan te harken en pitchmarks te herstellen
 • geen mede-gebruiker in gevaar te brengen
 • geen driving range ballen van het gras van de driving range te pakken
 • geen drivingrange ballen mee te nemen, dit wordt aangemerkt als diefstal
 • de aanvullende regels op de aanwijzingsbordjes op te volgen


6.In de baan bent u verplicht uw clubs in een daarvoor bestemde tas mee te nemen. Per speler één tas.

 

7. Het dragen van joggingkleding, te korte broeken of gelijkwaardige kleding is niet toegestaan.

8.Het dragen van golfschoenen of schoenen met een duidelijk profiel, zoals een sportschoen, is verplicht. Schoenen met een hak zijn niet toegestaan op de 9-holes golfbaan, puttinggreen en/of drivingrange.

 

9. Golfclub Putten is gerechtigd u van de baan te verwijderen bij incorrect gedrag en bij zowel verbaal als fysiek geweld.

10. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.

 

U dient de aanwijzingen, geboden en/of verboden van de medewerkers van Golfclub Putten en de Marshals strikt op te volgen. De medewerkers en Marshals van Golfclub Putten hebben het recht u te controleren op speelgerechtigheid. Er kunnen aanvullende regels gelden, deze zullen dan separaat kenbaar worden gemaakt.